Skip to Content
 
University of Limerick, Ireland

 

Students & Staff   Study at UL  |  Research  |  Faculties  |  A - Z Directory  |  Finding Staff

You are here:  Home / News Archives / 2010 / February 2010
 

Scéim Ollscoil Luimnigh 2009-2012 Seolta


LaunchofULSchemeL
Pictured L-R:  Professor Pat O'Connor, Professor Don Barry, Deirdre Ní Loingsigh and Dr Padraig Lenihan at the launch of the UL Scheme 2009 - 2012

 Scéim Ollscoil Luimnigh 2009-2012 Seolta

Sheol Ollscoil Luimnigh (OL) Scéim OL 2009 - 2012 faoi alt 11 de chuid Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  Is é Ollscoil Luimnigh an chéad institiúid 3ú leibhéal ar faomhadh an dara Scéim dó ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta.

Sheol an tOllamh Don Barry, Uachtarán Ollscoil Luimnigh an Scéim: "Ba mhaith liom chomh maith buíochas a ghlacadh go háirithe leo sin go léir atá páirteach i rith an ama i gcláir oideachais Ghaeilge don fhoireann le linn agus i ndiaidh uaireanta oibre.  Tá sibh ag cabhrú le caomhnú ár saíochta agus ár n-oidhreachta agus ag saibhriú phobal an champais go léir trí bhur gcuid oibre i gcur chun cinn na Gaeilge ar an gcampas"

Tugann Scéim OL 2009 - 2012 cuntas ar ghealltanais ghinearálta Ollscoil Luimnigh i dtaca le seirbhísí agus gníomhaíochtaí Gaeilge.  Táid seo leagtha amach in Acht na nOllscoileanna 1997 a mhíníonn go mbeidh sé ar cheann de chuspóirí Ollscoile 'teangacha oifigiúla an Stáit a chur chun cinn, ag féachaint go speisialta do chaomhnú, do chur chun cinn agus d'úsáid na teanga Gaeilge agus do chaomhnú agus do chur chun cinn chultúir shainiúla na hÉireann'. Tá Scéim 2009 - 2012 ag treisiú ar rath agus ar mhórghníomhartha na chéad scéime agus tugann sé cuntas ar an tslí a gcuirfidh an Ollscoil le híomhá na Gaeilge ar an gcampas, tabharfaidh sé aird an phobail ar nithe a bhaineann le Gaeilge, cabhróidh sé le tacaíocht teanga, cuirfidh sé le cumas Gaeilge na foirne i réimsí réamhcheaptha agus leanfaidh sé de bheith ag tacú le forbairt i dtaighde trí Ghaeilge. 

Ar cheann de fhorbairtí suntasacha na Scéime nua, tá an Líonra Tacaíochta Teanga, gréasán tacaíochta foirmeálta teanga do bhaill foirne a ceapadh le seirbhísí Gaeilge a sholáthar i spriocréimsí riaracháin san Ollscoil.   Tá an fiontar nuabheartaithe ag teacht in oidhreacht ar thraidisiún láidir tacaíocht teanga atá ag Scoil na dTeangacha, na Litríochta, an Chultúir agus na Cumarsáide OL agus ag Aonad na Gaeilge.  Is é a bheidh ina phríomhchuspóir ag an Líonra Tacaíochta Teanga, soláthar a dhéanamh ar riachtanais sainiúla teanga gach baill den bhuíon, in ionad díriú isteach ar aon riachtanas reachtúil a chomhlíonadh.  Reáchtáilfear cruinnithe an Líonra Tacaíochta Teanga i Seomra na Gaeilge in Áras na dTeangacha, foirgneamh úrnua den scoth.  €6.15 milliún a ghlac sé Áras na dTeangacha a thógáil atá 1,645 méadar cearnach agus ina bhfuil áiseanna foghlama teanga den scoth, teanglanna ilmheáin, seomraí seimineáir, Aonad Tacaíochta Teanga, foghlaim oscailte agus oifigí acadúla.

Gné ar leith de is ea Seomra na Gaeilge, seomra atá curtha in áirithe do thiomsú cainteoirí Gaeilge as gach earnáil de phobal an champais.  Tá geallta sa Scéim Teanga go gcuirfear imeachtaí Gaeilge chun cinn i Seomra na Gaeilge ar bonn rialta. 

Chomh maith le bheith ina lárionad ag Ionad Teanga OL, ag Scoil na dTeangacha, na Litríochta, an Chultúir agus na Cumarsáide, tá oifigí Eurocall agus Aonad na Gaeilge ann, an t-aonad atá tiomanta do chur chun cinn úsáid teanga na Gaeilge ar fud an champais.  Úsáidfear an foirgneamh le haghaidh ranganna oíche sa samhradh don phobal i gcoitinne d'fhonn cabhrú leis na cláir teanga a reáchtálann Ionad Teanga OL.

Is féidir teacht ar Scéim Ollscoil Luimnigh 2009 - 2012 ag www.ul.ie/ola

Sceim Ollscoil Luimnigh 2009 - 2012 Launched

The University of Limerick (UL), recently launched the UL Scheme 2009 -2012 under section 11 of the Official Languages Act 2003. The University of Limerick is the first 3rd level institution to have its second Scheme approved by the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs.

University of Limerick President, Professor Don Barry launched the Scheme; "I would also like to particularly thank all those who continue to participate in Irish Language education programmes for staff both during and outside working hours. Through your work in promoting the Irish language on campus you are helping to preserve our culture and heritage and in turn benefiting the entire campus community."

The UL Scheme 2009 - 2012 outlines the principal commitments of the University of Limerick with regard to Irish language services and activities.  These are set out in the Universities Act 1997 which states that the objectives of a University shall include the promotion of the 'official languages of the State, with special regard to the preservation, promotion and use of the Irish language and the preservation and promotion of the distinctive cultures of Ireland'. The 2009 - 2012 Scheme builds on the success and achievements of the first scheme and outlines how the University will raise the profile of the Irish language on campus, raise awareness of language related issues, provide language support, improve the Irish language capability of staff in targeted areas and continue developments to support research through Irish.

One of the notable developments in the new Scheme is the Líonra Tacaíochta Teanga, a formal language support network for designated staff involved in the provision of Irish language services in targeted areas of University administration. The proposed initiative draws on the strong tradition of language support in the UL School of Languages, Literature, Culture and Communication and Aonad na Gaeilge. The primary aim of the language support network will be to address the individual language learning needs of each member of the group rather than merely focus on compliance with legislative requirements. The meetings for the language support network will take place in Seomra na Gaeilge at the new state-of-the art Languages Building. Built at a cost of €6.15million, the 1,645sqm Languages Building houses; world class language learning facilities, multimedia and language laboratories, seminar rooms, a Languages Support Unit, open learning areas and academic offices.

Seomra na Gaeilge, is a designated room where speakers of Irish from all sections of the campus community can meet. A commitment to the promotion of regular Irish medium events at Seomra na Gaeilge is made in the Language Scheme.

In addition to providing a home for the UL Language Centre and the School of Languages, Literature, Culture and Communication, the Languages building provides offices for Eurocall and for Aonad na Gaeilge, the unit dedicated to promoting the use of the Irish language across campus.  The building will also be used by members of the general public for evening language classes over the summer months to facilitate the language programmes run by the UL Language Centre. 

The University of Limerick Scheme 2009 - 2012 can be found at www.ul.ie/ola


UL Ceremonies 
University of Limerick, Limerick, Ireland, T: +353 (0)61 202700  :  Disclaimer   :  Privacy & Cookie Statement  :  Contact  :  Location